پرسش
در ابتدای راه اندازی درآمد های عمومی، فهرست عناوین درآمدی خالی هست چگونه کاستوم شود؟