عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

مدیریت پشتیبان گیری دیتابیس لاگ(Backup AuditDB)

برای مدیریت بک آپ گیری از دیتابیس لاگ کاربران و رکوردها از مسیر 'مدیریت->تنظیمات' وارد منوی تنظیمات سیستم می شویم. دو گزینه حد آستانه لاگ و حد نهایی لاگ در این فرم قرار دارند که گزینه حد آستانه لاگ مشخص می ...

ادامه مطلب

USE [master] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[map_drive_Backup] Script Date: 6/24/2023 2:52:44 PM ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO create or ALTER PROCEDURE [dbo].[map_drive_Backup] AS /* EXEC sp_configure 'show advanced options', '1' RECONFIGURE -- this enables xp_cmdshell EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', '1'

ادامه مطلب