پرسش
نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟