پرسش
نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟

پرسش
گزینه "دسترسی به اطلاعات مناطق محدود به کارتابل"  باعث می شود کاربر نتواند پرونده ای غیر از ردیف های جاری کارتابل را ویرایش نماید ؟