پرسش
نحوه استفاده و تنظیمات بخش محدودیت باز کردن همزمان یک درخواست چگونه است؟

پرسش
چگونه میتوان دریافت یا عدم دریافت و الزامی و غیر الزامی بودن بخشی از مدارک در درخواست شهرسازی درسا را کنترل کرد؟

پرسش
در ابتدای راه اندازی درآمد های عمومی، فهرست عناوین درآمدی خالی هست چگونه کاستوم شود؟