پرسش
محدودیت ها و شرایط انجام تغییر کد در سامان شهر و سامانه های دیگر نظیر درسا و کمیسیون ماده صد به چه نحوی هست ؟