پرسش
چگونه خطای <<مجموع کلیه سهم های مالکین باید برابر عرصه باشد>> ،  در هنگام تقسیم فیش نوسازی را برطرف کنیم