پرسش
گزینه "دسترسی به اطلاعات مناطق محدود به کارتابل"  باعث می شود کاربر نتواند پرونده ای غیر از ردیف های جاری کارتابل را ویرایش نماید ؟