پرسش
پاسخ: مکاتبات شهرسازی در مرحله بازدید از طریق کلیک بر روی دکمه گزارشات در کارتابل قابل درسترس می باشد. می خواهیم به لیست مکاتبات که بخشی از آن در شکل زیر دیده می شود آیتم اضافه کنیم.