پرسش
نمایش جریان کاری و ورژن جدید برنامه های نمایش و طراحی جریان کاری از چه زمانی آماده استفاده می باشند؟ این نسخه ها قابلیت استفاده روی چه برنامه هایی را دارند؟ آیا برنامه های قدیمی WFD و WorkflowDesigner و WorkflowEditor کارایی دارند؟