پرسش
درصورت تغییر sp  ها توسط کاربران مختلف و با استفاده از هر ابزاری از جمله management studio  چگونه می شود کاربر مجری و  تاریخ/ساعت تغییر و نسخه sp قبل از تغییرات دسترسی پیدا کرد؟