چطور یک کلمه را در کل sp ها جستجو کنیم تا بدانیم در کدام یک استفاده شده است؟

پرسش

چطور یک کلمه را در کل sp ها جستجو کنیم تا بدانیم در کدام یک استفاده شده است؟

پاسخ ها ( 3 )

  0
  2023-04-11T07:44:38+04:30

  SELECT OBJECT_NAME(object_id) as [نام]

  FROM sys.sql_modules

  WHERE OBJECTPROPERTY(object_id, ‘IsProcedure’) = 1

  AND definition LIKE ‘%متن_جستجو%’

  بهترین پاسخ
 1. متاسفیم ، این پاسخ خصوصی است.

  1
  2023-11-09T10:27:15+03:30

  declare @search nvarchar(max)
  — در این متغیر رشته مورد نظر خود را وارد کنید
  set @search=’Mansour Isazadeh’

  SELECT ROUTINE_NAME, ROUTINE_DEFINITION
  FROM INFORMATION_SCHEMA.ROUTINES
  WHERE ROUTINE_DEFINITION LIKE ‘%’+@search+’%’
  AND ROUTINE_TYPE = ‘PROCEDURE’

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .