اگر در سوابق شهرسازی نام نوع سوابق را به اشتباه متفاوت با نوع درخواست نشان می دهد چکار کنیم

پرسش
گاهی اوقات در زمان بایگانی دائم فیلد

RequestTypeValue
جدول
Request
با فیلد
value
جدول
basedata
یکی هست ولی اطلاعات فیلد
RequetType

متفاوت می باشد

پاسخ ( 1 )

 1. این پاسخ ویرایش شده است.

  این مشکل به دلیل ثبت نبودن بیس دیتای مورد نیاز با code و calccode2مشابه با   requestTypeبوجود می آید.

  برای تست اینکه آیا بیس دیتای مورد نیاز وجود دارد یا خیر از اسکریپت زیر استفاده کنید :

         IF OBJECT_ID(‘tempdb..#BaseData’) IS NOT NULL
  DROP TABLE #BaseData
  IF OBJECT_ID(‘tempdb..#Items’) IS NOT NULL
  DROP TABLE #Items
  SELECT * INTO #BaseData FROM BaseData WHERE category = ‘BASEDATA_URBAN_HISTORY_TYPE’

  CREATE TABLE #Items(code int, value VARCHAR(255))

  INSERT INTO #Items SELECT p.code, p.value
  FROM
  Request r
  JOIN BaseData b ON r.requestTypeValue = b.value
  JOIN #BaseData p ON 1 = 1
  WHERE
  r.id =’آیدی ریکوئست مشکل دار را اینجا وارد کنید’ AND p.calcCode2 IS NOT NULL AND ‘,’ + REPLACE(p.calcCode2,’ ‘,”) + ‘,’ LIKE N’%,’ + b.calcCode2 + N’,%’

  IF (SELECT COUNT(1) FROM #Items) > 1
  DELETE i FROM
  Request r
  JOIN BaseData b ON r.requestTypeValue = b.value
  JOIN #Items i ON i.code <> b.code
  WHERE
  r.id = ‘آیدی ریکوئست مشکل دار را اینجا وارد کنید’

  select * from #Items

  select r.requestType , b.value ,r.requestTypeValue,* from BaseData b join  Request r on b.value = r.requestTypeValue where r.id = ‘آیدی ریکوئست مشکل دار را اینجا وارد کنید’
  select b.title ,* from #Items i join BaseData b on i.value COLLATE Persian_100_CI_AI = cast(b.value as nvarchar(max)) COLLATE Persian_100_CI_AI

   

  برای مثال می توانید بیس دیتا را به اینصورت ثبت کنید :
  INSERT INTO [dbo].[BaseData]
  ([id]
  ,[deleted]
  ,[category]
  ,[title]
  ,[value]
  ,[orderValue]
  ,[code]
  ,[IsActive]
  ,[calcCode2])
  VALUES
  (NEWID()
  ,0
  ,’BASEDATA_URBAN_HISTORY_TYPE’
  ,N’مجوز حفاري آب و فاضلاب’
  ,’BASEDATA_URBAN_HISTORY_TYPE:36′
  ,0
  ,requestTypeCodeHere
  ,1
  ,requestTypeCalcCode2)
  GO


  فایل پیوست
  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .