نحوه انتخاب درخواست ها برای درخواست همزمان در سامان چگونه است؟

پرسش

بعد از زدن روی مثبت لیست انتخابی محدوده شده است چگونه؟

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .