چگونه تغییرات Sp (Stored Procedure) ها در دیتابیس های مختلف را مانیتور کنیم ؟

پرسش

درصورت تغییر sp  ها توسط کاربران مختلف و با استفاده از هر ابزاری از جمله management studio  چگونه می شود کاربر مجری و  تاریخ/ساعت تغییر و نسخه sp قبل از تغییرات دسترسی پیدا کرد؟

پاسخ ( 1 )

  0
  2023-02-26T17:43:13+03:30

  /* use utility */

  CREATE TABLE dbo.ProcedureChanges

  (

     EventDate    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

     EventType    NVARCHAR(100),

     EventDDL     NVARCHAR(MAX),

     DatabaseName NVARCHAR(255),

     SchemaName   NVARCHAR(255),

     ObjectName   NVARCHAR(255),

     HostName     NVARCHAR(255),

     IPAddress    VARCHAR(32),

     ProgramName  NVARCHAR(255),

     LoginName    NVARCHAR(255)

  );

  /*—————————————————-*/

  /*initial state*/

  /*use destination_db*/

  INSERT Utility.dbo.ProcedureChanges

  (

     EventType,

     EventDDL,

     DatabaseName,

     SchemaName,

     ObjectName

  )

  SELECT

     N’Initial control’,

     OBJECT_DEFINITION([object_id]),

     DB_NAME(),

     OBJECT_SCHEMA_NAME([object_id]),

     OBJECT_NAME([object_id])

  FROM

     sys.procedures;

  /*————————————————-*/

  /* use destination_db for monitoring new changes*/

  CREATE TRIGGER CaptureStoredProcedureChanges

     ON DATABASE

     FOR CREATE_PROCEDURE, ALTER_PROCEDURE, DROP_PROCEDURE

  AS

  BEGIN

     SET NOCOUNT ON;

     DECLARE @EventData XML = EVENTDATA(), @ip VARCHAR(32);

     SELECT @ip = client_net_address

         FROM sys.dm_exec_connections

         WHERE session_id = @@SPID;

     INSERT Utility.dbo.ProcedureChanges

     (

         EventType,

         EventDDL,

         SchemaName,

         ObjectName,

         DatabaseName,

         HostName,

         IPAddress,

         ProgramName,

         LoginName

     )

     SELECT

         @EventData.value(‘(/EVENT_INSTANCE/EventType)[1]’,   ‘NVARCHAR(100)’),

         @EventData.value(‘(/EVENT_INSTANCE/TSQLCommand)[1]’, ‘NVARCHAR(MAX)’),

         @EventData.value(‘(/EVENT_INSTANCE/SchemaName)[1]’,  ‘NVARCHAR(255)’),

         @EventData.value(‘(/EVENT_INSTANCE/ObjectName)[1]’,  ‘NVARCHAR(255)’),

         DB_NAME(), HOST_NAME(), @ip, PROGRAM_NAME(), SUSER_SNAME();

  END

  GO

  /*GRANT Permissions*/

  USE MASTER

  GO

  GRANT VIEW SERVER STATE TO [Testefandiari]

  /* and : */

  /* add users to Utility Db and grant insert permission to ProcedureChanges table*/

ارسال یک پاسخ

مرور
مرور

با زدن این گزینه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را میپذیرید .