عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

با پروسیجر زیر هر نوع ولیدیش را اعمال کنید   USE [SamanDB2] GO SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO create or ALTER Procedure [Validation].[RegisterRequestCommunicated] @UserGuid uniqueIdentifier, @RequestId uniqueIdentifier, @Guid uniqueIdentifier, @EstateId uniqueIdentifier, @DestinationOrgan nvarchar(200), @TypeName nvarchar(200), @AttachmentGuids nvarchar(4000) as begin declare @ErrorMsg nvarchar(4000) ...

ادامه مطلب