عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

USE [master] GO /****** Object: StoredProcedure [dbo].[map_drive_Backup] Script Date: 6/24/2023 2:52:44 PM ******/ SET ANSI_NULLS ON GO SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO create or ALTER PROCEDURE [dbo].[map_drive_Backup] AS /* EXEC sp_configure 'show advanced options', '1' RECONFIGURE -- this enables xp_cmdshell EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', '1'

ادامه مطلب