عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

اعتبارسنجی زمان ابطال درخواست

از اس پی زیر  با اکشن  CANCEL میتوانید استفاده نمایید

 

Validation.ActiveOrCancelRequest

 

exec sp_executesql N’Validation.ActiveOrCancelRequest @requestNo,@action,@userName’,N’@requestNo bigint,@action nvarchar(6),@userName nvarchar(4)’,@requestNo=27755,@action=N’CANCEL’,@userName=N’root’

 

 

درباره M.Azadحرفه ای


دنبال کردن

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.