عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

فهرست داده های ارسالی به فیش صنفی – دیتاست

using System;

public class FishSenfi
{
public string rc { get; set; }
public string Malek { get; set; }
public string Address { get; set; }
public string FishNo { get; set; }
public string sodorDate { get; set; }
public string Date { get; set; }
public string requestNo { get; set; }
public string printDate { get; set; }
public string ShenaseGhabz { get; set; }
public string Job { get; set; }
public string Area { get; set; }
public string RoundDebit { get; set; }
public string pelak { get; set; }
public string PostalCode { get; set; }
public string LetterAmount { get; set; }
public string Amount { get; set; }
public string FromDate { get; set; }
public string ToDate { get; set; }
public string AccountNo { get; set; }
public string Bank { get; set; }
public string BranchOfBank { get; set; }
public string Desc { get; set; }
public string ShenasePardakht { get; set; }
public string ChangeJob { get; set; }
public string HaghEftetahiye { get; set; }
public string AvarezTablo { get; set; }
public string TarikhEftetah { get; set; }
public string TamdidParvane { get; set; }
public string ValueAddedTax { get; set; }
public string Changename { get; set; }
public string MasahateVahed { get; set; }
public string ChangePlace { get; set; }
public string FinancePrice { get; set; }
public string AvarezShoghliJari { get; set; }
public string BuildingArea { get; set; }
public string khadamat { get; set; }
public string Moavaghe { get; set; }
public string AvarezSadMabar { get; set; }
public string ChangenameAndChangeJob { get; set; }
public string ChangePlaceAndTamdidParvane { get; set; }
public string mohaseb_name { get; set; }
public string Region { get; set; }
public string block { get; set; }
public string bedehkari { get; set; }
public string bestankari { get; set; }
public bool ForceStoreDigital { get; set; }
public bool MustBeSaved { get; set; }
public string SystemTag { get; set; }
public bool IsMaster { get; set; }
public string ReportProcessName { get; set; }
public string ReportName { get; set; }
public string RcFor { get; set; }
public long? PolompAmount { get; set; }
public long? Toll1 { get; set; }
public long? Toll2 { get; set; }
public long? Toll3 { get; set; }
public long? Toll4 { get; set; }
public long? Toll5 { get; set; }
public long? Toll6 { get; set; }
public long? Toll7 { get; set; }
public long? Toll8 { get; set; }
public long? Toll9 { get; set; }
public long? Toll10 { get; set; }
public long? Toll11 { get; set; }
public long? Toll12 { get; set; }
public long? Toll13 { get; set; }
public long? Toll14 { get; set; }
public long? Toll15 { get; set; }
public long? Toll16 { get; set; }
public long? Toll17 { get; set; }
public long? Toll18 { get; set; }
public long? Toll19 { get; set; }
public long? Toll20 { get; set; }
public long? sumToll1 { get; set; }
public long? sumToll2 { get; set; }
public long? sumToll3 { get; set; }
public long? sumToll4 { get; set; }
public long? sumToll5 { get; set; }
public long? sumToll6 { get; set; }
public long? sumToll7 { get; set; }
public long? sumToll8 { get; set; }
public long? sumToll9 { get; set; }
public long? sumToll10 { get; set; }
public long? sumToll11 { get; set; }
public long? sumToll12 { get; set; }
public long? sumToll13 { get; set; }
public long? sumToll14 { get; set; }
public long? sumToll15 { get; set; }
public long? sumToll16 { get; set; }
public long? sumToll17 { get; set; }
public long? sumToll18 { get; set; }
public long? sumToll19 { get; set; }
public long? sumToll20 { get; set; }
public byte[] map { get; set; }
public List<RPT_SenfiToll> RPT_SenfiToll { get; set; }
public List<RPT_Sign> RPT_Sign { get; set; }
public List<Rpt_JobOperator> Rpt_JobOperators { get; set; }

public string Addresstype2 { get; set; }
public string Ownernamefamily { get; set; }
public string Areatype2 { get; set; }
public string Lastyaerpay { get; set; }
public string Jobname { get; set; }
public string OpeningAmount { get; set; }

public string LocalFileNo { get; set; }
public string MalekName { get; set; }
public string ownernationalCode { get; set; }
public string Pelakslash { get; set; }
public long? DebitMoavaghe { get; set; }
public string Apartmentowner { get; set; }

 

}

public class Rpt_JobOperator
{
public Guid JobId { get; set; }
public string type { get; set; }
public string WorkerMobile { get; set; }
public string NationalityCode { get; set; }
public string FatherName { get; set; }
public string LastName { get; set; }
public string FirstName { get; set; }
public string UnitName { get; set; }

}

public class RPT_SenfiToll
{
public string Year { get; set; }
public int? NumberYear { get; set; }

public string Bedehi_sal { get; set; }
public string Mablagh_Avarez { get; set; }
public string Bedehi_BahayeKhadamat { get; set; }
public string Arzesh_Afzode { get; set; }
public string Avarez_SadeMabar { get; set; }
public string Avarez_Eftetahiye { get; set; }
public string Avarez_Tamdid { get; set; }
public string Taghyir_Shoghl { get; set; }
public string Taghyir_Nam { get; set; }
public string Taghyir_Makan { get; set; }
public string Khalesh_Saliyane { get; set; }
public string Mozahemat_Shahri { get; set; }
public string ActiveMouth { get; set; }
public string PaymentDone { get; set; }
public long? Toll1 { get; set; }
public long? Toll2 { get; set; }
public long? Toll3 { get; set; }
public long? Toll4 { get; set; }
public long? Toll5 { get; set; }
public long? Toll6 { get; set; }
public long? Toll7 { get; set; }
public long? Toll8 { get; set; }
public long? Toll9 { get; set; }
public long? Toll10 { get; set; }
public long? Toll11 { get; set; }
public long? Toll12 { get; set; }
public long? Toll13 { get; set; }
public long? Toll14 { get; set; }
public long? Toll15 { get; set; }
public long? Toll16 { get; set; }
public long? Toll17 { get; set; }
public long? Toll18 { get; set; }
public long? Toll19 { get; set; }
public long? Toll20 { get; set; }
}

درباره H.Aghdacyدانشمند

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.