عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

مختصات یو تی ام (UTM) شهرها

مختصات یو تی ام (UTM) شهرها

مختصات یو تی ام (UTM) شهرها

راهنما: شهرستان ها به ترتیب حروف الفبا مرتب شده اند.
با پایین نگه داشتن کلید Ctrl و زدن کلید F می توانید اسم شهرستان مورد نظر خود را تایپ و آن را پیدا کنید. مراقب کلمه “ی” و “ک” در جست و جو باشید 🙂 🙂

شهرستان ابر كوه با 534504 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ابهر با 153001 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ابو موسي با 12600 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اراك با 550065 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اردبيل با 257871 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اردستان با 1256085 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اردكان با 2309951 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اردل با 265625 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ارسنجان با 143828 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اروميه با 529909 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ازنا با 140100 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان استهبان با 199529 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اسدآباد با 116870 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اسفراين با 499119 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اسكو با 154661 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اسلام آباد غرب با 392390 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اسلام شهر با 26720 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اشنويه با 118260 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اصفهان با 1567195 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اقليد با 714009 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اليگودرز با 529218 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان املش با 40791 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اميديه با 227797 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان انديمشك با 310501 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اهر با 314871 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان اهواز با 819429 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ايجرود با 185853 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ايذه با 378202 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ايرانشهر با 3147287 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ايلام با 211805 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ايوان با 89833 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آبادان با 253593 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آباده با 563703 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آبدانان با 239271 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آبيك با 143230 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آذر شهر با 107308 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آران و بيدگل با 609042 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آزادشهر با 85036 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آستارا با 43262 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آستانه اشرفيه با 42383 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آشتيان با 123783 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آق قلا با 184377 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان آمل با 319044 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بابل با 150459 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بابلسر با 36058 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان باغ ملك با 225535 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بافت با 1292848 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بافق با 1505013 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بانه با 153541 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بجنورد با 614399 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بخش سرايان با 931046 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان برخوار و ميمه با 695714 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بردسكن با 759761 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بردسير با 609788 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بروجرد با 167133 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بروجن با 250930 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بستان آباد با 275694 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بستك با 562997 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بم با 1937675 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بناب با 77373 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندر عباس با 1407030 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندر گز با 24629 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندر لنگه با 927985 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندر ماهشهر با 190603 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندرانزلي با 30041 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بندرتركمن با 136516 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بهار با 130059 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بهبهان با 299814 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بهشهر با 173934 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بوانات با 469039 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بوشهر با 1150 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بوكان با 249492 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بوير احمد با 363641 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بوئين زهرا با 565812 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بيجار با 589578 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بيرجند با 2541611 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان بيله سوار با 181100 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان پارس آباد با 142546 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان پاكدشت با 59157 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان پاوه با 123151 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان پلدختر با 384846 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان پيرانشهر با 216820 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تاكستان با 259171 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تايباد با 466374 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تبريز با 225792 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تربت جام با 800988 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تربت حيدريه با 924767 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تفت با 581742 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تفرش با 278038 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تكاب با 217257 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تنكابن با 211784 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تنگستان با 192051 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تهران با 156552 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تويسركان با 144518 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان تيران و كرون با 168549 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ثلاث باباجاني با 165983 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جاجرم با 562931 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جاسك با 1976337 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جلفا با 168333 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جم با 135586 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جهرم با 575044 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جوانرود با 139214 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جويبار با 28018 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان جيرفت با 854572 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چادگان با 118778 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چاراويماق با 294317 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چالدران با 199400 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چالوس با 159789 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چاه بهار با 1854522 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان چناران با 331515 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان حاجي آباد با 950285 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خاتم با 816540 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خاش با 1972040 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خدابنده با 516547 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خرم آباد با 629505 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خرم بيد با 338865 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خرم دره با 45980 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خرم شهر با 229311 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خلخال با 278520 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خليل آباد با 161265 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خمين با 238887 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خميني شهر با 17547 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خواف با 961914 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خوانسار با 95589 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان خوي با 556137 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان داراب با 656344 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دامغان با 1399686 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان درگز با 392291 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دره شهر با 146574 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دزفول با 463234 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دشت آزادگان با 486772 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دشتستان با 628915 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دشتي با 492685 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دلفان با 272824 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دليجان با 218029 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دماوند با 186564 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دنا با 164130 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دهلران با 678627 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دورود با 138449 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان دير با 230668 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ديلم با 170046 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ديوان دره با 397639 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رامسر با 72702 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رامهرمز با 491656 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان راميان با 82858 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان راور با 1352760 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رباط كريم با 32346 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رزن با 255298 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رشت با 122063 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رشتخوار با 429352 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رضوانشهر با 75055 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رفسنجان با 1021155 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رودان با 304447 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رودبار با 252229 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان رودسر با 135693 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ري با 227853 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زابل با 1647448 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زاهدان با 3536096 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زرند با 815611 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زرنديه با 413965 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زرين دشت با 458980 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان زنجان با 647813 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ساري با 364239 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ساوجبلاغ با 226998 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ساوه با 464774 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سبزوار با 1759026 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سپيدان با 283966 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سر پل ذهاب با 90208 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سر دشت با 137851 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سراب با 350106 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سراوان با 2331051 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سرباز با 1373357 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سربيشه با 803794 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سرخس با 520908 هکتار مساحت در زون 41 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سرو آباد با 104760 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سقز با 449997 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سلسله با 156754 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سلماس با 254918 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سمنان با 2214927 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سميرم با 526793 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سميرم سفلي با 142403 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سنقر با 232164 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سنندج با 302136 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سوادكوه با 213201 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سياهكل با 97424 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان سيرجان با 1267900 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شادگان با 359229 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شازند با 263887 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شاهرود با 5154634 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شاهين دژ با 225234 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شبستر با 264838 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شفت با 60084 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شميرانات با 118887 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شهربابك با 1352807 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شهرضا با 279081 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شهركرد با 364461 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شهريار با 133540 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شوش با 346472 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شوشتر با 339721 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شيراز با 1044536 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شيروان با 392679 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان شيروان وچرداول با 219798 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان صحنه با 146483 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان صدوق با 562650 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان صومعه سرا با 58929 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان طارم با 203313 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان طبس با 5491314 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان طوالش با 216846 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان عجب شير با 74803 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان علي آباد با 110153 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان عنبر آباد با 460668 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فارسان با 55693 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فاروج با 160446 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فراشبند با 489138 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فردوس با 989486 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فريدن با 200008 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فريدونشهر با 215411 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فريمان با 327291 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فسا با 420197 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فلاور جان با 32367 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فومن با 100501 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فيروز آباد با 356846 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان فيروز كوه با 238263 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قائم شهر با 47905 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قائنات با 1554620 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قروه با 470343 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قزوين با 587732 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قشم با 174000 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قصر شيرين با 199039 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قم با 1151363 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قوچان با 377948 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان قير و  كارزين با 340736 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كازرون با 407101 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كاشان با 439884 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كاشمر با 275762 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كامياران با 205195 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كبودرآهنگ با 384140 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كرج با 225662 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كردكوي با 85644 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كرمان با 4488536 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كرمانشاه با 586918 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كلات با 323328 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كلاله با 498296 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كليبر با 376940 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كميجان با 158170 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كنگان با 121334 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كنگاور با 88840 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كهگيلويه با 603273 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كهنوج با 2039324 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كوثر با 130199 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كوهدشت با 401114 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان كوهرنگ با 369390 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گچساران با 418707 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گرگان با 157970 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گرمسار با 950021 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گرمي با 191571 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گلپايگان با 163108 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گناباد با 1015376 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گناوه با 176272 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گنبد كاووس با 501471 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان گيلانغرب با 222283 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لارستان با 2044797 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لالي با 139606 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لامرد با 393359 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لاهيجان با 40902 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لردگان با 324365 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لنجان با 117036 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان لنگرود با 45850 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ماسال با 46593 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ماكو با 438417 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مانه و سملقان با 604570 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ماه نشان با 290756 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مباركه با 109201 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان محلات با 199238 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان محمود آباد با 26674 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مراغه با 214330 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مرند با 329799 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مرودشت با 463763 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مريوان با 231651 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مسجد سليمان با 453474 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مشگين شهر با 390239 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مشهد با 1030455 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ملاير با 329867 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ملكان با 89620 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان  ممسني با 663535 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان منوجان با 453242 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مهاباد با 262377 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مهر با 172621 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مهران با 416343 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مهريز با 674536 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مياندوآب با 219570 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ميانه با 558113 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ميبد با 122816 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ميناب با 751820 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان مينودشت با 153603 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نائين با 3342125 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نجف آباد با 238299 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نطنز با 341153 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نظر آباد با 60114 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نقده با 113655 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نكا با 132654 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نمين با 95200 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نهاوند با 157624 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نهبندان با 2562130 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نور با 267653 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نوشهر با 168415 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ني ريز با 1077997 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نير با 122936 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نيشابور با 874461 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان نيك شهر با 2023246 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان هرسين با 100055 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان هريس با 233751 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان هشترود با 228424 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان همدان با 414528 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان هنديجان با 377895 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ورامين با 188963 هکتار مساحت در زون 39 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان ورزقان با 236596 هکتار مساحت در زون 38 یو تی ام (UTM) قرار دارد.
شهرستان يزد با 247378 هکتار مساحت در زون 40 یو تی ام (UTM) قرار دارد.

درباره M.Azadحرفه ای


دنبال کردن

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.