عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

چگونه از حجم اشغال شده از هارد توسط یک تیبل مطلع شویم؟

SELECT
t.NAME AS TableName,
s.Name AS SchemaName,
p.rows,
SUM(a.total_pages) * 8 AS TotalSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS TotalSpaceMB,
SUM(a.used_pages) * 8 AS UsedSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.used_pages) * 8) / 1024.00), 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UsedSpaceMB,
(SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8 AS UnusedSpaceKB,
CAST(ROUND(((SUM(a.total_pages) – SUM(a.used_pages)) * 8) / 1024.00, 2) AS NUMERIC(36, 2)) AS UnusedSpaceMB
FROM
sys.tables t
INNER JOIN
sys.indexes i ON t.OBJECT_ID = i.object_id
INNER JOIN
sys.partitions p ON i.object_id = p.OBJECT_ID AND i.index_id = p.index_id
INNER JOIN
sys.allocation_units a ON p.partition_id = a.container_id
LEFT OUTER JOIN
sys.schemas s ON t.schema_id = s.schema_id
WHERE
t.NAME NOT LIKE ‘dt%’
AND t.is_ms_shipped = 0
AND i.OBJECT_ID > 255
GROUP BY
t.Name, s.Name, p.Rows
ORDER BY
TotalSpaceMB DESC, t.Name

درباره H.Aghdacyحرفه ای

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.