عضویت در سایت

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟ ایمیل خود را وارد کنید

ورود

عضویت در سایت

نحوه تعریف درایو از مسیر شبکه جهت گرفتن بکاپ یا بازیابی آن در sql server

USE [master]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[map_drive_Backup] Script Date: 6/24/2023 2:52:44 PM ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

create or ALTER PROCEDURE [dbo].[map_drive_Backup]

AS

/*
EXEC sp_configure ‘show advanced options’, ‘1’
RECONFIGURE
— this enables xp_cmdshell
EXEC sp_configure ‘xp_cmdshell’, ‘1’
RECONFIGURE
*/

EXEC xp_cmdshell

‘NET USE A: /delete’

 

EXEC xp_cmdshell

‘NET USE A: 192.168.1.14KiaBack Qnap@2022 /USER:username /PERSISTENT:yes’

— EXEC xp_cmdshell

— ‘NET USE B: /delete’

 

–EXEC xp_cmdshell

— ‘NET USE B: 192.168.1.14KiaBack xxx /USER:user /PERSISTENT:yes’

درباره mohsen.esfandiariعضو فعال

نظر ( 1 )

 1. این دیدگاه ویرایش شده است

  در صورتی که با خطای بلاک بودن
  ‘sys.xp_cmdshell’
  مواجه شدید. باید با استفاده از گزینه
  facets در ssms
  و  با دستور زیر این مورد را فعال نمایید.
  — this turns on advanced options and is needed to configure xp_cmdshell
  EXEC sp_configure ‘show advanced options’, ‘1’
  RECONFIGURE
  — this enables xp_cmdshell
  EXEC sp_configure ‘xp_cmdshell’, ‘1’
  RECONFIGURE

ارسال نظر

با تیک زدن این دکمه شما قوانین و مقررات و حریم خصوصی را پذیرفته اید.